Ochrana osobných údajov

Ďakujeme Vám za váš záujem o informácie ponúkané spoločnosťou REMONTA, spol. s r. o.. Radi by sme vás ubezpečili, že nám záleží na ochrane Vášho súkromia. V tomto Vyhlásení o osobných údajoch sa dozviete, za akých okolností a akým spôsobom zhromažďujeme, používame, a sprístupňujeme osobné údaje, ktoré nám poskytnete počas návštevy týchto webových stránok.
Pred poskytnutím informácií Vám odporúčame prečítať si toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov. Používaním týchto webových stránok potvrdzujete, že ste porozumeli a súhlasíte s podmienkami tohto Vyhlásenia o ochrane osobných údajov.

Správca

Všetky osobné údaje, ktoré môžu byť zhromažďované prostredníctvom tejto stránky spravuje spoločnosť:
REMONTA, spol. s r. o.
SNP 45
962 01 Zvolenská Slatina
Tel: +421 45 5 394 895
Email: remonta@remonta.sk 
IČO: 31631487
IČ DPH (VAT No.): SK2020476799

 

Právny základ

Vami poskytnuté osobné údaje, t. j. meno, priezvisko, emailová adresa, telefónny kontakt, spracovávame na základe Vášho súhlasu za účelom evidencie a vybavenia Vášho podnetu, sťažnosti, reklamácie a inej správy, ktorú nám adresujete. Spracúvanie osobných údajov spočíva len v ich evidencii a uchovaní. Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov je súhlas, ktorý môžete vyjadriť zaškrtnutím políčka na webstránke.

 

Používanie osobných dát

 

Všeobecne

V zásade platí, že verejnú časť našich webových stránok môžete používať bez toho, aby ste nám oznámili, kto ste. Nevyžadujeme žiadnu registráciu. Vaše osobné údaje zhromažďujeme iba v prípade, keď nám ich dobrovoľne poskytnete, napr. pri zadaní dotazu cez kontaktný formulár.

 

Ostatné informácie

Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje najdlhšie na dobu vyžadovanú osobitnými predpismi upravujúcimi archivačné povinnosti. Osobné údaje, ktoré nie je potrebné uchovávať podľa predošlej vety, prevádzkovateľ uchováva najdlhšie po dobu (5 rokov). Poskytnutie osobných údajov je požiadavkou, bez ktorej splnenia nedokážeme riadne vybaviť Váš podnet,
sťažnosť, reklamáciu a zaslať Vám kvalifikovanú odpoveď. Prevádzkovateľ nevykonáva na základe poskytnutých osobných údajov automatizované rozhodovanie a profilovanie. Príjemcom osobných údajov je len vyššie špecifikovaný prevádzkovateľ.

 

Ochrana dát

Prijímame primerané opatrenia na ochranu osobných údajov, ktoré ste vložili na našu stránku a na ochranu týchto informácií pred stratou, zneužitím a neoprávneným prístupom, zverejnením, zmenou alebo zničením. Napriek tomu by ste mali mať na pamäti, že žiadny internetový prenos nikdy nie je úplne bezpečný a bezchybný. Najmä e-maily zaslané na tieto webové stránky alebo z nich nemusia byť zabezpečené.

 

Vaše práva

Máte právo požiadať o prístup k osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, môžete požiadať o obmedzenie spracovania údajov týkajúce sa dotknutej osoby, alebo namietať voči spracovaniu. Podľa GDPR platných právnych predpisov máte tiež právo na prenosnosť dát.
Spracúvanie osobných údajov je založené na Vašom súhlase, máte právo odvolať svoj súhlas kedykoľvek bez ohľadu na zákonnosť spracovania na základe Vášho súhlasu pred jeho odvolaním.
Pokiaľ chcete uplatniť vyššie uvedené práva, môžete sa obrátiť na nášho povereného pracovníka pre ochranu osobných údajov.
Ak si myslíte, že spracovanie Vašich osobných údajov nie je v súlade s GDPR a platnými právnymi predpismi, máte právo podať sťažnosť u príslušného dozorujúceho úradu. Za týmto účelom môžete kontaktovať najmä dozorujúci úrad v členskom štáte EU podľa vášho trvalého bydliska alebo miesta, kde k údajnému protiprávnmu konaniu došlo.
V našom prípade je za ochranu osobných údajov zodpovedný Úrad na ochranu osobných údajov, ktorého súčasné kontaktné údaje nájdete na stránke: https://www.dataprotection.gov.sk/uoou/
Môžete sa obrátiť na nášho povereného pracovníka pre ochranu osobných údajov na nasledujúcom kontakte:
e-mail: remonta@remonta.sk
poštová adresa: REMONTA, spol. s r. o., SNP 45, 962 01 Zvolenská Slatina, Slovenská republika

 

Zmeny

Spoločnosť REMONTA, spol. s r. o. si vyhradzuje právo kedykoľvek toto vyhlásenie zmeniť. Ak sa vyhlásenie o ochrane osobných údajov na tejto stránke zmení, bude jeho nová verzia umiestnená tu. Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov bolo naposledy aktualizované v máji 2018.